Wymagane dokumenty

Dokumenty i dane potrzebne do każdej czynności dokonywanej w Kancelarii Notarialnej

- osoby fizyczne:

a) imiona, nazwisko,

b) imiona rodziców,

c) numer i datę ważności dowodu osobistego lub paszportu,

d) numer ewidencyjny PESEL,

e) adres zamieszkania, ewentualnie adres do doręczeń,

f) stan cywilny, ewentualnie wypis aktu notarialnego ustanawiającego rozdzielność  majątkową,

g) w przypadku działania przez pełnomocnika: wypis aktu notarialnego – pełnomocnictwa;

- osoby prawne (np. Spółki):

a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS),

b) numery REGON i NIP – jeśli nie wynikają z odpisu z KRS,

c) ewentualnie adres do doręczeń,

d) dane osób fizycznych reprezentujących osobę prawną - imiona, nazwisko, numer i datę ważności dowodu osobistego lub paszportu, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania,

e) uchwała właściwego organu osoby prawnej obejmująca zgodę na dokonanie czynności, chyba że z ustawy albo z aktu założycielskiego lub statutu osoby prawnej (np. z umowy Spółki) wynika, że uchwała taka nie jest potrzebna.

W zależności od rodzaju dokonywanej czynności, wymagane są dalsze dokumenty i informacje, których wykaz zamieszczamy poniżej. Wykaz ten ma jednak charakter jedynie przykładowy, dlatego dokonanie czynności notarialnej powinno zostać poprzedzone kontaktem z Notariuszem, co pozwoli na uzyskanie wszelkich niezbędnych informacji dotyczących m. in. przebiegu czynności, dokumentów wymaganych w konkretnym przypadku, obliczenie opłat związanych z dokonaniem czynności oraz ustalenie dogodnego terminu spotkania. Dokumenty, potrzebne do sporządzenia czynności notarialnej, powinny zostać dostarczone do Kancelarii Notarialnej przed umówionym terminem spotkania. Dokładna weryfikacja tych dokumentów i sprawdzenie ich prawidłowości pozwoli bowiem na sprawne i bezpieczne sporządzenie czynności. W razie braku możliwości osobistego dostarczenia dokumentów, mogą one zostać przesłane do Kancelarii pocztą, faxem lub e-mailem – w takim przypadku w dniu dokonania czynności powinny zostać okazane lub przedłożone w oryginale.

UMOWA SPRZEDAŻY ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU NA RYNKU WTÓRNYM

UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU NA RYNKU PIERWOTNYM (OD DEWELOPERA)

UMOWA SPRZEDAŻY SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

UMOWA SPRZEDAŻY DZIAŁKI NIEZABUDOWANEJ

UMOWA SPRZEDAŻY DZIAŁKI ZABUDOWANEJ

UMOWA DAROWIZNY LOKALU

UMOWA DAROWIZNY SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

UMOWA DAROWIZNY DZIAŁKI NIEZABUDOWANEJ

UMOWA DAROWIZNY DZIAŁKI ZABUDOWANEJ

TESTAMENT

AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA

OŚWIADCZENIE O ODRZUCENIU LUB PRZYJĘCIU SPADKU

PEŁNOMOCNICTWO

UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA

UMOWA ZRZECZENIA SIĘ DZIEDZICZENIA

UMOWA SPÓŁKI

PROTOKÓŁ DOKUMENTUJĄCY ZMIANĘ UMOWY SPÓŁKI