Opłaty notarialne

Każdy notariusz za wykonywane czynności pobiera opłaty notarialne zwane również taksą notarialną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (wyciąg poniżej).

W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za konkretne czynności notarialne prosimy o kontakt telefoniczny lub email.

Do wynagrodzenia należy doliczyć podatek VAT według stawki 23%.

1.Maksymalna stawka wynagrodzenia notariusza wynosi od wartości:
do 3 000 zł - 100 zł
pow. 3 000 zł do 10 000 zł - 100 zł + 3 % od nadwyżki powyżej 3 000 zł
pow. 10 000 zł do 30 000 zł - 310 zł + 2 % od nadwyżki powyżej 10 000 zł
pow. 30 000 zł do 60 000 zł - 710 zł + 1 % od nadwyżki powyżej 30 000 zł
pow. 60 000 zł do 1 000 000 zł - 1 010 zł + 0,4 % od nadwyżki powyżej 60 000 zł
pow. 1 000 000 zł do 2 000 000 zł - 4 770 zł + 0,2 % od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł
powyżej 2 000 000 zł - 6 770 zł + 0,25 % od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7 500 zł

Przy obliczaniu wartości przedmiotu czynności notarialnej nie odlicza się obciążeń i bonifikat.

2.Wynagrodzenie notariusza za najczęściej spotykane czynności notarialne:
1) umowa zobowiązująca, zawarta pod warunkiem (umowa warunkowa) lub z zastrzeżeniem terminu - ½ maksymalnej stawki;
2) umowa przenosząca własność lub użytkowanie wieczyste, w wykonaniu umowy zobowiązującej – ½ maksymalnej stawki;
3) umowa sprzedaży lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, dokonywanej przez Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty na podstawie ustaw przyznających nabywcom tych lokali lub nieruchomości bonifikaty od ceny – ½ maksymalnej stawki;
4) umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – ½ maksymalnej stawki;
5) umowa darowizny lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, jeżeli umowa jest zawierana pomiędzy osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn (małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie), a nabywcy są uprawnieni do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 16 ustawy o podatku od spadku i darowizn - ½ maksymalnej stawki;
6) umowa sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego albo budynku mieszkalnego jednorodzinnego – ½ maksymalnej stawki;
7) umowy sprzedaży działki budowlanej – ½ maksymalnej stawki;
8)oświadczenie o przystąpieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub objęciu udziałów w tej spółce – 1/10 maksymalnej stawki;
9) oświadczenie zawierające zgodę osób przystępujących do spółki akcyjnej na zawiązanie spółki, na brzmienie statutu i na objęcie akcji, wyrażoną w innym akcie niż akt obejmujący statut – 1/10 maksymalnej stawki;
10) umowa majątkowa małżeńska – 400 zł;
11) testament – 50 zł;
12) testament zawierający zapis, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku – 150 zł;
13) odwołanie testamentu – 30 zł;
14) pełnomocnictwo – do dokonania jednej czynności 30 zł, natomiast przy czynnościach zawierających umocowanie do dokonania więcej niż jednej czynności – 100 zł;
15) oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – 50 zł;
16) protokół zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni – 750 zł;
17) protokół walnego zgromadzenia akcjonariuszy – 1 100 zł;
18) protokół zebrania wspólnoty mieszkaniowej – 300 zł;
19) protokół dziedziczenia – 100 zł;
20) protokół otwarcia i ogłoszenia testamentu – 50 zł;
21) akt poświadczenia dziedziczenia – 50 zł;
22) sporządzenie wypisu, odpisu lub wyciągu z akt notarialnych lub innego dokumentu – 6 zł za każdą rozpoczętą stronę;
23) poświadczenie własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub nie mogącej pisać:
a) na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną – 1/10 maksymalnej stawki, jaka należałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300 zł,
b) na pełnomocnictwach i innych dokumentach – 20 zł;
24) poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem – 6 zł za każdą stronę.

Mapa dojazdu - Szczecin centrum

Formularz kontaktowy

Treść wiadomości
Imię i nazwisko
Adres e-mail